De meeste organisaties publiceren een jaarverslag; een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. In de sociale sector geeft een jaarverslag vaak een goed beeld van de werkmethoden, het soort cliënten, de personeelsformatie en de doelstellingen van de organisatie. Ook stichtingen (Nederland) of (sommige) VZW’s (Vlaanderen) zijn verplicht tot het opmaken van een jaarverslag.

Bij een kleine vereniging kan met enkele pagina’s volstaan worden; bij grote ondernemingen zijn het lijvige boekwerken.

Volgens de wet (boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) wordt er een onderscheid gemaakt tussen de jaarrekening en het jaarverslag. De eerste is het financiële gedeelte, met in elk geval de balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting; het tweede is een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar, met andere informatie. Verder is het in bepaalde gevallen verplicht dat een accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening wordt opgenomen. Bij jaarverslagen van grotere organisaties is meestal een kasstroomoverzicht toegevoegd.

In het spraakgebruik pleegt echter de term “jaarverslag” als aanduiding voor het gehele boekwerk te worden gehanteerd, en wordt het puur financiële deel met “jaarrekening” aangeduid.